Čemba může jet, Kvasnička prohrává na body

6.10.2011
<!-- Generated by XStandard version 2.0.0.0 on 2011-10-06T08:28:12 --> <p><strong>Ledy se pohnuly, na adresu stávajících členů Čemby přišlo následujcí sdělení:</strong></p> <p><em>Vážená členko, vážený člene, v námi vedených soudních sporech o další budoucnost Čemby konečně došlo k významnému pozitivnímu posunu, v příloze najdeš vše vysvětlující text. Na základě vydaného usnesení se nám uvolnily ruce a ČeMBA tak může, pro nás bajkery, udělat kus práce.</em></p> <p><em>Děkujeme za podporu, Výkonný výbor ČeMBA, o.s.</em><br /> </p> <p>Z přiloženého textu je nejdůležitější závěrečná věta:</p> <p><strong>V SOUČASNÉ DOBĚ TEDY NENÍ VYDÁNO ŽÁDNÉ PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ, KTERÉ BY BRÁNILO<br /> ČLENŮM VÝKONNÉHO VÝBORU JEDNAT JMÉNEM ČEMBA, O.S.</strong></p>

Informace o soudních sporech vedených v záležitostech České mountainbikové asociace, o.s.

U soudu České republiky jsou otevřena v současné době čtyři soudní řízení.
Prvním je žaloba Václava Volrába proti ČeMBA, o.s., ve věci určení souladu rozhodnutí orgánu sdružení
se stanovami a zákonem podle § 15 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, týkající se členské schůze
konané 5.12.2010. V tomto řízení dosud Okresní soud v Jablonci nad Nisou neučinil žádné kroky.
Dalším soudním řízením je žaloba Tomáše Kvasničky proti ČeMBA, o.s., ve věci určení souladu rozhodnutí
orgánu sdružení se stanovami a zákonem podle § 15 zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, týkající
se členské schůze konané 16.1.2011. V tomto řízení Okresní soud v Jablonci nad Nisou také neučinil žádné
kroky.
Třetí soudní řízení je ve věci návrhu Václava Volrába na nařízení předběžného opatření proti ČeMBA, o.s.,
Tomáši Kvasničkovi, Maxmiliánu Halatovi, Martinu Krahulíkovi, Rostislavu Skopalovi a Aleši Hnykovi. Okresní
soud v Jablonci nad Nisou nařídil svým usnesením předběžné opatření tohoto znění:
1. České Mountainbikové Asociaci, o.s. se zakazuje činit úkony směřující k rozpuštění této asociace,
zejména převádět svá aktiva na třetí osoby či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob.
2. Tomáši Kvasničkovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové
Asociace, o.s., zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy
ve prospěch třetích osob.
3. Tomáši Kvasničkovi se zakazuje nakládat s internetovou doménou „cemba.cz”, zejména převádět ji
na třetí osoby či je zatěžovat právy ve prospěch třetích osob.
4. Maxmiliánovi Halatovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové
Asociace, o.s., zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy
ve prospěch třetích osob.
5. Martinu Krahulíkovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové
Asociace, o.s., zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy
ve prospěch třetích osob.
6. Rostislavu Skopalovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové
Asociace, o.s., zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy
ve prospěch třetích osob.
7. Aleši Hnykovi se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové Asociace, o.s.,
zejména úkony směřující k jejímu rozpuštění, převádět aktiva či je zatěžovat právy ve prospěch
třetích osob.
Tomáš Kvasnička, Maxmilián Halata, Martin Krahulík, Rostislav Skopal a Aleš Hnyk podali proti tomuto
odvolání. Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec rozhodl o odvolání odvolatelů takto. Výroky
2. až 7. byly zrušeny a vrátil je Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou k dalšímu řízení. Výrok číslo 1.
ponechal v platnosti. Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec takto nerozhodl na základě
argumentace odvolatelů, ale nesdílel názor žalobce a Okresního soudu v Jablonci nad Nisou, že trvá
ohrožení výkonu rozhodnutí ve věci prvního výše uvedeného soudního řízení bývalými členy výkonného
výboru. Dále konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že odvolatelé již od 5.12.2010 nedis­ponují
pravomocemi souvisejícími s členstvím ve Výkonném výboru ČeMBA, o.s., není splněna podmínka pro
nařízení předběžného opatření, a to potřeba zatímní úpravy poměru účastníků.
Zjednodušeně řečeno, vydané předběžné opatření i tak splnilo svůj cíl, tzn. zastavilo Tomáše Kvasničku
v překotné neoprávněné likvidaci ČeMBA, o.s., v kritickém období počátku tohoto roku.
Čtvrté soudní řízení je ve věci návrhu Tomáše Kvasničky na nařízení předběžného opatření proti ČeMBA,
o.s., Václavu Volrábovi, Zdeňkovi Tomicovi, Aleši Linhartovi, Jiřímu Bartoňovi a Sandře Tejnecké. Okresní
soud v Jablonci nad Nisou nařídil svým usnesením předběžné opatření tohoto znění:
1. České Mountainbikové Asociaci, o.s. se zakazuje užívat jako sídlo adresu Záhřebská 25, 120 00
Praha 2 a používat účet vedený u FIO banky, č.ú.: 2400103999/2010.
2. Václavu Volrábovi, Zdeňkovi Tomicovi, Aleši Linhartovi, Jiřímu Bartoňovi a Sandře Tejnecké
se zakazuje činit jakékoliv právní úkony jménem České Mountainbikové Asociace, o.s.,
ČeMBA, o.s. a všichni členové Výkonného výboru podali proti tomuto odvolání. Krajský soud v Ústí nad
Labem – pobočka Liberec rozhodl o odvolání odvolatelů takto. Výrok č. 2. zrušil a vrátil jej Okresnímu soudu
v Jablonci nad Nisou k dalšímu řízení. Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec shledal, že nebyly
splněny formální podmínky pro nařízení předběžného opatření proti členům výkonného výboru, jelikož
předpokladem pro nařízení předběžného opatření jinému než účastníku řízení není jen to, že je možno
strpění uložené povinnosti na této osobě spravedlivě žádat, ale i to, zda taková povinnost je nutná
pro splnění povinnosti uložené účastníku, což pří zákazů užití nového sídla a bankovního účtu není nutné.
O výroku č. 1. zatím soud nerozhodl a ponechal ho v platnosti. V souvislosti s odvoláním ČeMBA, o.s. proti
výroku č. 1 Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec polemizoval, jestli bylo podáno oprávněnou
osobou, když se samotný návrh na vydání předběžného opatření týká soudního řízení, které bude řešit
otázku, zda členská schůze zvolila nový Výkonný výbor v souladu se stanovami a zákonem. Pro účely
soudního řízení ve věci tohoto předběžného opatření Krajský soud v Ústí nad Labem – pobočka Liberec
vyzval Okresní soud v Jablonci nad Nisou, aby ČeMBA, o.s., jmenoval procesního opatrovníka. Tímto
opatrovníkem byl ustanoven JUDr. Štěpán Mašek, advokát, se sídlem v Jablonci nad Nisou, který má
posoudit, zda konvaliduje argumentaci ČeMBA, o.s. v jejím odvolání. Poté by měl Krajský soud v Ústí nad
Labem – pobočka Liberec finálně rozhodnout o výroku č. 1.

Podle zcela aktuální informace se opatrovník
JUDr. Štěpán Mašek, advokát, zcela ztotožnil s našimi názory na nesmyslnost předběžného opatření,
a v tomto duchu zaslal na příslušný soud své stanovisko.

V SOUČASNÉ DOBĚ TEDY NENÍ VYDÁNO ŽÁDNÉ PŘEDBĚŽNÉ OPATŘENÍ, KTERÉ BY BRÁNILO
ČLENŮM VÝKONNÉHO VÝBORU JEDNAT JMÉNEM ČEMBA, O.S.

O dalším aktuálním vývoji vás bude Čemba informovat.

Přidat komentář

Klikněte zde pro vložení komentáře

Menu