Slalom mezi paragrafy

28.2.2017

Coby právník jsem nasbíral zkušenosti i s řešením právních situací, které se týkají cyklistů. K článku tak nebylo daleko, stačilo se jen mezi řečí zmínit o tom, jaké nástrahy se mezi paragrafy mohou skrývat. Čím méně mé rady a informace budete potřebovat, tím lépe, pokud vůbec, budu jedině rád. Stejně tak i tehdy, pokud vám v nejhorším pomohou. Exkurze do paragrafových zákrut však může být nadmíru užitečná. Samozřejmě nelze v jediném článku zahrnout vše, vybrány tedy byly situace, které jsou pro čtenáře zajímavé, v tomto případě pak ty, které se týkají nehod, hmotné škody a poškození zdraví. V některém z dalších čísel se můžete těšit na článek, který bude řešit pohyb cyklisty po komunikacích i mimo ně.

Nehoda není náhoda
Ani není příjemná, bohužel ale patří k cyklistice stejně jako zadek na sedlo. Lehké nehody pro přejděme, ty které si zaviníme sami zatím také. Ale co když nás srazí auto? To není bohužel až tak vzácný případ. Stalo se? Nemáme nic zlomeného? Takže rada první – v klidu si sedneme, pokud jsme toho schopni, a uklidníme se. Dobře mířený direkt na bradu viníka se snahou upravit počet jeho zubů nás sice může také uklidnit, ale celou situaci jen zkomplikuje.
Naštěstí všechna vozidla pohybující se na našich silnicích by měla mít tzv. povinné ručení, což pro nás znamená zásadní věc – škody, které řidič napáchal na našem kole i na nás by za něj měla hradit pojišťovna. Jednoduché? Jedině pro sekretářku pana ředitele v televizní reklamě. K nehodám, kde není škoda na majetku poškozeného vyšší než 20 000 Kč není třeba ze zákona volat Polici ČR. Ale doporučuji policii volat vždy – jednak až doma můžete zjistit, že kolo je rozbité víc, než se zdálo (typicky třeba hnutý rám), a škoda je tak větší. A hlavně – ve chvíli nehody vám každý naslibuje hory doly, ale druhý den může vše popřít a vám zbudou jen oči pro pláč. Zažil jsem už i popření vlastního podpisu.
Pokud by viník tvrdil, že musí odjet, protože má důležité jednání či cokoliv jiného, upozorněte jej, že pokud odjede, bude to ujetí z místa nehody, a že na něj podáte trestní oznámení pro poškozování cizí věci (~ 257 zák. 140/1961 Sb.). Jestli přesto zvolíte variantu bez účasti Policie ČR, je třeba dát si pozor na několik věcí. Je-li poškozena věc třetí osoby mimo účastníků (viník a vy), je ze zákona třeba volat policii vždy (může jít o poškozený plot, veřejné osvětlení, značky, ale třeba i kolo na leasing – to není vaším majetkem!). Dále – s viníkem sepište uznání závazku, kde budou jeho nacionále dle OP, popis nehody, uznání viny, přibližný rozsah poškození, číslo pojistky. Doporučuji, aby vše bylo psáno rukou viníka, ne jen jeho podpis. Velmi vhodné je svědectví třetí osoby, která eventuelně zápis podepíše, od věci není ani fotografie místa nehody s poškozeným majetkem účastníků. To je ale dobré v každém případě – pokud máte u sebe fotoaparát nebo aspoň jím vybavený mobil, není od věci si místo nehody nafotit, a to včetně škodícího vozidla a postavení účastníků po nehodě. Pokud je třeba pohnout s kolem či vozidlem, vyznačte nějak jejich původní polohu (úlomek cihly, ostrý předmět…).
Od Policie ČR získáte protokol o nehodě, který je základem pro jednání s pojišťovnou. Zjistěte si proto také, u které pojišťovny je viník pojištěn, u té bude třeba uplatnit škodu. Pokud vozidlo protizákonně pojištěno není (tento nešvar se rozmáhá), nic není ztraceno, škodu nahlásíte České kanceláři pojistitelů a ta pověří vyřízením pojistné události některou z pojišťoven (vyplacenou náhradu pak musí uhradit příslušné pojišťovně nepojištěný viník).
U pojišťovny škůdce si vyzvednete příslušné formuláře k nahlášení škody. Z praxe musím upozornit, že bohužel jsou nebetyčné rozdíly v postupu a přístupu pojišťoven, jenže vy si pojišťovnu nezvolíte, tu volí viník. Heslo “nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci” by si měli uvědomit i motoristé. Levné pojistné se někde projeví. Pak mohou být nepříjemně překvapeni – pokud totiž nebudete spokojeni s výší náhrady a obrátíte se na soud, žalujete nejen pojišťovnu, ale i toho, kdo škodu způsobil. Ale to už je na další článek.
Tak, myslíte, že už to končí? Naopak, právě to začíná. Sice vám všechny pojišťovny budou tvrdit, že zaměstnávají odborníky, kteří vám ve všem poradí a pomohou a nic a nikoho víc nepotřebujete, ale logicky – pojišťovny jsou podnikatelským subjektem a každý podnikatel chce maximalizovat svůj zisk. U pojišťoven je zisk rozdíl mezi přijatým pojistným a vyplacenými náhradami – tedy je v jejich pochopitelném zájmu vyplatit co nejméně, co jim zákon a okolnosti umožní. A na rozdíl od vás mají jejich pracovníci výhodu zkušeností na své straně.
Naštěstí na to myslí zákon 168/99 Sb. v ~ 6, odst. (2): “Nestanoví-li tento zákon jinak, má pojištěný nárok, aby pojistitel za něho nahradil v rozsahu a ve výši podle zvláštního předpisu poškozeným uplatněné a prokázané nároky na náhradu: d) účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování nároků podle písmen a) až c).” Tohle vám v žádné pojišťovně neřeknou, ale znamená to, že pokud se při vyřizování škody z povinného ručení necháte zastupovat advokátem, vaše náklady s tímto zastoupením má ze zákona hradit pojišťovna.
Ideální je tedy vyhledat pomoc advokáta, pokud možno takového, který má s touto problematikou zkušenosti. Nejlepší je vyhledat pomoc od počátku a ne až ve chvíli, kdy vám nastanou neřešitelné potíže. Náklady na advokáta nesníží vám vyplacenou náhradu škody, jak se někteří domnívají. Jde o částku vyplácenou mimo výši škody. Pojišťovny s tímto plněním počítají a mají na to své fondy.
U kol vzniká při likvidaci problém s tím, že na rozdíl od aut pro ně nejsou zpracovány speciální počítačové programy na určení výše náhrady a ani likvidátoři se v problematice příliš neorientují. Většinou však pojišťovny akceptují posudek na výši poškození kola od odborného cyklistického servisu. Pokud dojde ke sporu o výši škody, bude nutno nechat spočítat výši škody soudním znalcem. I tyto náklady uplatníte u pojišťovny. Vedle náhrady za zničené kolo a další výše uvedené nároky máte právo žádat náhradu za další zničené věci (od oblečení až třeba po mobil), za náklady spojené s dopravou poškozeného kola z místa nehody, za ušlý zisk, bolestné a další související škody (třeba i propadlá dovolená, nevyužité startovné uhrazené za závod atd.) – to už vám nejlépe poradí právě právník.
V případě, že s vyplacenou náhradou přesto nebudete spokojeni, zbývají vám jen dvě věci – buď se s tím smířit, nebo se soudit. Pokud jste si poměrně jisti, že váš nárok je oprávněný, určitě jděte do soudní pře. Jak už jsem uvedl – žalujete společně a nerozdílně pojišťovnu i viníka nehody. Ale to je už problematika nad rámec stručného článku.
Pokud máte uzavřenu i individuální pojistku, jež by šla v tomto případě využít, je rozdíl, zda jde o pojištění majetku nebo osob. U majetku se řídíme ~ 807 Občanského zákoníku – stručně řečeno součet všech vyplacených plnění nesmí přesáhnout hodnotu věci. U pojištění osob dle ~ 821 stejného zákona však poskytnuté plnění z vaší pojistky nijak nesnižuje váš nárok na náhradu škody.

V opačném gardu
Mnohé dotazy z praxe směřují také na opačný případ – jedete na kole a způsobíte jinému škodu, co teď? Jednoduše řečeno, situace je jasná – za škodu ze zákona odpovídá ten, kdo ji způsobil, tedy vy (~ 420 odst. 1 Občanského zákoníku: “Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti”).
Na rozdíl od povinného ručení u automobilů ale nás kolisty nikdo k takovému pojištění nenutí – už proto, že škoda způsobená provozem kola je samozřejmě úměrně menší než možná škoda od automobilu. I tady ale existují možnosti připojištění. Ovšem s ohledem na to, že zákon nic podobného nenařizuje, je zde smluvní volnost, která umožňuje podmínky příslušné pojistné smlouvy jejím subjektům takřka zcela volně upravovat. Například Kooperativa Pojišťovna, a.s., pamatuje na podobnou problematiku při pojištění domácnosti. Pokud to máte ve smlouvě o pojistce domácnosti zahrnuto, tak se z ní dá podobná škoda způsobená vámi nebo příslušníky vaší domácnosti hradit (~ 115 Občanského zákoníku: “Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na její potřeby”). Pokud tedy přemýšlíte nad takovou možností, nezbývá, než se informovat u pojišťovny, u které jste již pojištěni nebo která má vaši důvěru. Podmínky se liší nejen mezi ústavy, ale i v časovém horizontu. Tuto problematiku nelze jednoduše shrnout. Ale jak jsem již uvedl výše – nejlevnější neznamená nejlepší.
V případě, že způsobíte škodu, nezáleží obecně na tom, zda jde o škodu na zdraví či majetku (autem či osobou chodce počínaje přes druhé kolo až třeba po plot). Vždy jste ji povinni nahradit. A to i když způsobíte škodu bez přímé účasti další osoby (narazíte do zaparkovaného vozu, rozbijete plot apod.). Pokud ujedete, vystavujete se trestnímu stíhání s ohledem na výši škody. Při vážnější škodě je třeba volat Policii ČR, je to i ve vašem zájmu, protože pokud existuje jejich záznam o nehodě, lze jej ze strany nějakého “chytráka” toužícího zbohatnout později těžko zpochybňovat.
Tím se dostávám k případné dohodě na místě – pokud se s tím, koho jste poškodili, dohodnete na vyrovnání na místě, je nejlépe o tom opět sepsat dohodu. Co je psáno, to je dáno, věděli už i staří Římané. V dohodě musí být jednoznačně označeny strany dohody, co se stalo, co je poškozeno a co za to poškozené straně poskytnete. A pak formule, že úhradou dohodnuté částky jsou vaše vzájemné nároky a pohledávky z předmětné nehody zcela vyrovnány a žádná ze stran nebude z tohoto titulu v budoucnu vznášet další nároky. Od věci opět není případný podpis svědka nehody nebo alespoň svědka uzavření dohody.
Podobně, jen z opačné strany, přistupujte k případu, kdy vás poškodí někdo nepojištěný – obecně řečeno například chodec, jezdec na koni, jiný cyklista (i při závodech). Při náznaku jakýchkoli problémů raději volejte Policii ČR. Opět je vhodná dohoda, co bylo poškozeno a jak bude poskytnuta náhrada. Dohodu je nutné sepsat co nejdříve, druhý den mnohdy zjistíte, že někteří lidé mají paměť kratší než čas mistra světa na pevný kilometr.
Daniel Kovářík
Foto: Jerry Efeb a autor

V příštím čísle Vela se budeme věnovat právní stránce pohybu cyklisty po veřejných komunikacích i mimo ně – kam všude cyklista smí a nesmí, jaká jsou jeho práva. Tím náš právní miniseriál sice skončí, ovšem pokud jste v něm nenašli problém, který vás trápí či jste jej sami řešili, případně otázku, která by vás zajímala, neváhejte a pošlete nám svůj dotaz či námět do redakce. Nejenže vám odpovíme prostřednictvím časopisu, ale současně tím můžete pomoci i ostatním cyklistům. Využít můžete mail paragraf@vpress.cz nebo klasickou poštu.

****** Rozhovor *****

Od zdroje
Na důležité otázky, které souvisí s uplatňováním náhrady za škodu, jsme se zeptali Pavla Trávníka, který je znalcem v oboru ekonomiky – oceňování movitého majetku.

Jak postupovat při prohlídce poškozeného kola likvidátorem pojišťovny?

Likvidátor je povinen učinit zápis o poškození, popřípadě pořídit fotodokumentaci. Jednotlivé součástky jsou hodnoceny buď na výměnu, nebo jen na opravu. Ve sporných případech je třeba posouzení servisu o opravitelnosti či výměně části.

Co mám dělat v případě, že s likvidátorem a jeho hodnocením nesouhlasím?

V tom případě musíme svůj nesouhlas písemně vyjádřit v zápisu likvidátora pojišťovny. Ten stejně musí poškozený likvidátorovi vždy podepsat.

Kdo zaplatí posudek cykloservisu na poškozené kolo?

Když servis bude chtít za vypracování stanovení rozsahu poškození nějakou částku, uhraďte ji a nechte si vystavit příjmový doklad či fakturu. Pojišťovna toto také uhradí jako součást škody.

Co když oprava poškozeného kola byla dražší a já nemám prostředky na úhradu faktury cykloservisu?

U většiny pojišťoven je možnost, aby platba šla přímo na cykloservis prostřednictvím tzv. krycího dopisu.

A pokud bych chtěl provést opravu sám, ale nemám dostatek hotovosti?

V tom případě je možné zažádat pojišťovnu o likvidaci škody výpočtem, tedy bez doložení faktury za opravu. U kol ale bývá problém, pojišťovny nemají databázi cen náhradních dílů, proto je potřeba většinou dodat kalkulaci škody z nějakého cykloservisu.

Náklady na opravu poškozeného kola mohou být větší než jeho cena, co pak?

Jestliže náklady na opravu poškozeného kola jsou větší než cena kola před nehodou, oprava není ekonomická a řeší se jako tzv. totální škoda.

Co to znamená přeloženo do jazyka běžných smrtelníků?

Pojišťovna stanoví cenu kola před nehodou (podle stavu, stáří, výbavy apod.), do které se promítne tzv. amortizace, tedy laicky řečeno „ojetí kola“. Zhruba jde o sumu, kterou byste za kolo před havárií dostali, pokud byste jej prodali, nebo chtěli koupit. Dále se stanoví cena vraku – více méně tedy částka, za kterou lze prodat použitelné součástky. Vás se pak týká rozdíl cen – to je suma, kterou dostanete vyplacenu.
A tady někdy bývá kámen úrazu. Ideální je mít účet od nákupu kola a další účty za vybavení, které jsme na kolo osadili dodatečně. Pokud je na kole nová sada, vyjde samozřejmě částka vám nakonec vyplacená lépe.

Menu