Práva a povinnosti CK a účastníků zájezdů

28.2.2017

Zákon o ochraně spotřebitele stanoví poskytovateli služby v cestovním ruchu mimo jiné i povinnost poskytnout informace úplné, přesné a pravdivé, a spotřebitel má právo požadovat informace, které jej zajímají. Připravili jsme pro vás přehled toho nejdůležitějšího v rámci dovolené s cestovkou, a to i s ohledem na znění nového občanského zákoníku a novely zákona o cestovním ruchu.

Novela zákona může „potopit" cyklocestovky

Uvedení nového občanského zákoníku v platnost (1. 1. 2014) s sebou přineslo i podstatné změny týkající se vztahu mezi cestovní kanceláří a jejím klientem. S ohledem na jeho znění bylo ovšem třeba uvést do souladu i zákon o cestovním ruchu. Za tím účelem předložila ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová v červnu roku 2014 vládě ke schválení novelu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, na jejímž znění pracoval již tým jejích předchůdců.
Návrh novely zákona má především zvýšit ochranu klientů cestovních kanceláří v případě jejich úpadku a má zamezit postupům některých pojišťoven, které při úpadku cestovní kanceláře vracejí zákazníkům pouze část vložených peněz. Návrh proto obsahuje ustanovení o povinnosti pojišťoven plnit i nad sjednaný limit pojistného plnění.
Tento návrh vláda v červenci 2014 schválila, a pokud by byl odsouhlasen ve sněmovně a podepsán prezidentem republiky, vešel by v platnost v lednu 2015. S ohledem na několik rozporuplných bodů byl však ideální termín uvedení v platnost promeškán a návrh je dosud (k termínu uzávěrky tohoto čísla Cykloturistiky) ve fázi projednávání.
Kdyby k jeho schválení došlo v původním znění, je pravděpodobné, že by mnoho cestovních kanceláří bylo nuceno skončit. Zejména pak ty malé, které vyplňují mezeru na trhu cestovního ruchu, neboť nabízejí pouze speciální programy např. jen pro cykloturisty, resp. zájezdy na kolo. Ať už dopadne novela jakkoli, pro vás – jako zákazníka cestovní kanceláře obecně – budou níže shromážděné informace představovat základní spotřebitelskou rukověť pro účast na zájezdu.

Kde zjistit, zda je cestovní kancelář pojištěna proti úpadku

1. Webové stránky jednotlivých pojišťoven, kde jsou průběžně uveřejňovány CK, které mají uzavřené pojistné smlouvy. Seznam pojišťoven najdete na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz).

2. Možnost kontroly přímo v prostorách provozovny CK. CK je povinna předložit před uzavřením smlouvy zájemci na jeho žádost k nahlédnutí doklad o pojištění záruky pro případ úpadku CK.

3. Předání dokladu určeného zákazníkovi osvědčujícího zejména informace o uzavřeném pojištění a označení pojišťovny.

Pozn.: Pořadatel zájezdu vydá zákazníkovi doklad o svém pojištění proti úpadku vystavený pojistitelem, tj. pojišťovnou, a to nejpozději spolu s potvrzením o zájezdu viz dále Bod 4 Smlouva o zájezdu.

 

Cestovní kancelář verzus cestovní agentura

V těchto dvou pojmech se ukrývá pro zákazníka zásadní informace. Od ní se odvíjí vše, co bude následovat.

Cestovní kancelář
Je organizátorem/pořadatelem zájezdu* (* viz dále: Co je a co není zájezd), s ní budete mít smluvní vztah, a to i v případě, že si zájezd nekupujete přímo od ní. Cestovní kancelář provozuje svou činnost na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „provozování cestovní kanceláře" – tj. musí mít koncesi (koncesovaná živnost) k tomu, aby mohla pořádat zájezdy*, a musí mít sjednané pojištění proti úpadku. Cestovní kancelář zájezdy prodává sama nebo prostřednictvím cestovních agentur.

Cestovní agentura
Je zprostředkovatelem/prodejcem zájezdu (* viz dále: Co je a co není zájezd) a není vaším smluvním partnerem (smlouvu u ní můžete uzavřít, ale uvedena v ní už musí být pořádající CK jako váš smluvní partner). Cestovní agentura vykonává svou činnost na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona" – obor činnosti „provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu" (živnost volná). Agentura není oprávněna pořádat/organizovat zájezdy*, ale smí (mimo jiné) prodávat zájezdy koncesovaných cestovních kanceláří a jednotlivé služby cestovního ruchu (doprava, letenky, ubytování, průvodce atd.).
Pozn.: Po uvedení v platnost výše zmíněné novely zákona č. 159/1999 Sb. by měly agentury uvádět u nabídky prodávaných zájezdů informaci, která CK zájezd organizuje.

Co je a co není zájezd (vysvětlivka *)
Podle zákona se zájezdem rozumí předem sestavená kombinace alespoň dvou z služeb**, je-li prodávána nebo nabízena k prodeji za soubornou cenu a je-li služba poskytována po dobu přesahující 24 hodin nebo když zahrnuje ubytování přes noc (doprava + ubytování nebo doprava + průvodce nebo doprava + ubytování + strava a jiné kombinace). Za pořadatele zájezdu se považuje ten, kdo nabízí zájezd veřejnosti nebo skupině osob podnikatelským způsobem, a to i prostřednictvím třetí osoby. Další viz občanský zákoník § 2521 – § 2549.
** Službou se rozumí doprava, ubytování, stravování a jiné služby cestovního ruchu, jež nejsou doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část zájezdu nebo jejichž cena tvoří alespoň 20 % souhrnné ceny zájezdu (jinou službou může být např. průvodce, skipas při lyžařském zájezdu, wellness apod.).

Katalogová nabídka
Seriózní cestovka má v katalogu kromě výčtu zájezdů zařazeny takové informace, které klientovi umožní rychlou a jasnou orientaci, na jejímž základě se dokáže zodpovědně rozhodnout ve výběru, především s ohledem na svoji bezpečnost i kapsu (doporučujeme toto pořadí).

Náročnost programu
Stanovit náročnost cyklistické akce je poměrně obtížné, neb se vždy jedná o kombinaci počtu kilometrů, převýšení a technické náročnosti terénu. Obtížnost se může měnit i se změnou roční doby a počasí. Nemůže být tedy považována za neměnnou informaci. Obvykle se na klasifikaci obtížnosti nahlíží z pohledu převládajícího charakteru s možnými výjimkami. Určitým vodítkem je pak doporučené kolo: MTB, krosové, trekingové, silniční. Obtížnost trasy u MTB je pak dána nejobtížnějším úsekem v jeho průběhu. K posuzovaným parametrům patří šířka, sklon a povrch stezky plus překážky, které je třeba překonávat bez možnosti objetí, a jejich sled.
Náročnost akce lze vyvodit též z charakteru stezky uvedené v programu CK: zatímco cyklostezka představuje zpevněný terén a musí mimo jiné splňovat požadavky na průjezdný profil jízdního kola a cyklisty (viz pozn. níže), do něhož nesmějí zasahovat žádné pevné překážky (nevylučuji tím, že se to děje), cyklotrasa může být vedena prakticky v jakémkoli typu terénu s tím, že s případnými překážkami je nutno počítat.
Ne vždy musí zařazení zájezdu v katalogu odpovídat dané kategorii. Nespoléhejte se na to, že CK má na potřebnou kondici stejný názor jako vy. Měli byste mít sami určitou představu, oč asi jde, např. pokud najdete v sekci lehké trasy zařazen výjezd na „krtinu" Řípu a vedle na vrchol Sněžky (pokud by to bylo dovoleno) – pak to není nic nezákonného, ale avizuje, že je něco špatně. Dobrý dojem dělá taková kancelář, která v katalogu vysvětlí jednotlivé používané pojmy (piktogramy, číselnou řadu apod.), např. co zahrnuje pod lehký terén (rovina, louka, šotolina), pod pohodovou cykloturistiku (pohodu si každý jedinec vykládá po svém), co pod horskou cyklistiku (jde o horský terén nebo asfaltky v horách) a podobně. I když existuje určitý úzus (jazyková zvyklost) v oblasti cyklistického slovníku, mohou se uvedené termíny ve výkladu cestovních kanceláří lišit (a také se liší).
Pozn.: Parametry cyklostezky upravuje ČSN 736110, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, vyhláška č. 104/1997 Sb. a vyhláška č. 30/2001 Sb.

 

Náročnost horského terénu

lehký (pohyb 3-5 hodin denně / převýšení do 600 m*) – údolní cykloturistika nebo po náhorních planinách, za využití lanovky, bez technické obtížnosti, na kratší vzdálenost nebo v krátkém časovém úseku, neznamená ovšem, že jej zvládne každý
středně náročný (pohyb 4-7 hodin denně / převýšení max. 900 m*) – větší nadmořská výška, bez technicky náročných úseků či větší expozice (nebo jen dílčí), možná nečekaná změna podmínek terénních či klimatických – ústup do civilizace ztížený, předpokládá schopnost vydržet v pohybu celý den
náročný (pohyb 5-9 hodin denně / převýšení max. 1400 m*) – fyzicky náročné, nebo velká nadmořská výška, či technicky obtížný terén (event. kombinace), problematický ústup do civilizace, pravděpodobná nečekaná změna terénních či klimatických podmínek (zvraty počasí), předpokládá schopnost vícedenního putování
velmi (extrémně) náročný (pohyb 9-12 hodin denně / převýšení max. 1800 m*) – pro zkušené borce s výbornou fyzičkou, psychickou odolností, schopností trávit v terénu dlouhý čas s plnou výbavou, zkušenost s velkou nadmořskou výškou, připravené na každou změnu podmínek
*) rozsah převýšení je závislý na nadmořské výšce, v níž se člověk nachází

 

 

Klient hrdina
Při výběru zájezdu by klient měl – kromě jiného – dobře zvážit svoji fyzickou (i psychickou) dispozici – tedy nepřecenit své síly. Pokud ovšem CK použije v katalogu pouze obecné pojmy bez upřesnění, jako např. „průměrně zdatný člověk" nebo „trochu trénovaný jedinec" či „středně náročný program", bude mít klient obtížné posuzování; sám sebe člověk vidí většinou v tom lepším světle. Je namístě konzultovat náročnost přímo s cestovkou, i když ani to není zárukou – pokud budete ten poslední klient, jehož přihlášení rozhoduje o dostatečné naplněnosti zájezdu pro realizaci, je možné, že CK „přimhouří" nad vašimi „schopnostmi" oko. Pokud se však v průběhu zájezdu ukáže, že na program nestačíte, může nastat problém nejen proto, že vy budete otrávení, ale z důvodu vaší „neschopnosti" nemůžete očekávat žádnou refundaci „nevyčerpaného".

Celý článek najdete v tištěné verzi speciálu Dovolená na kole a na www.alza.cz či www.floowie.com/cs/vpress/publikace

text Dana Jakoubková

Menu