BIČ NA CYKLISTY co drží v rukou i oni sami

28.2.2017

Oč jde? Nový § 47a s nadpisem „Zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích“ uvádí, že řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu (§ 25 zákona č. 13/1997 o pozemních komunikacích). Zdálo by se, že jde o větu celkem nevinnou a že přece pořadatelé příslušný správní úřad, tedy dopravní inspektoráty jednotlivých okresů zřízené při magistrátech nebo městských úřadech, o povolení již dávno řádně žádají. Podstata problému je totiž ve formulaci „zvláštní užívání“. V podstatě to, viděno současnou optikou Policie České republiky, znamená závod konaný na zcela uzavřené trati, což je zvláště pro pořadatele maratonů na dvě stě kilometrových i delších distancím požadavek reálně nedosažitelný. 

Můžete namítnout, že zmíněný § 25, na nějž se novela silničního zákona odkazuje, je v platnosti již bezmála patnáct let, nicméně dosud zajišťovala policie většinu závodů v rámci dobré vůle a za plného nebo jen částečně omezeného provozu. Ovšem jednak docházelo v poslední době ke stále častějším nebezpečným situacím (modelově známá loňská kauza střetu motocyklisty a cyklistů v pohárovém závodě v Příbrami, kterou způsobili jízdou v protisměru závodníci) a jednak Policie ČR díky inkriminovanému § 47a získala zákonnou oporu, jak se jakémukoliv zajištění cyklistických závodů vyhnout a zbavit se tak případných potíží. 

ODKUD VANE VÍTR? ZÁKONNÝ NEDODĚLEK? 

Ze strany policistů, ačkoli výše naznačený odmítavý postoj zdaleka neplatí celorepublikově, je to celkem pochopitelná obava a využití litery zákona. Proč se však zmíněný §47a ocitl v novele silničního zákona? Kdo ze zákonodárců měl zájem na potírání cyklistických sportovních akcí? 

Kupodivu nikdo! Motivem pro jeho zařazení totiž byla snaha o eliminaci nepovolených „tajných“ závodů rychlých aut, což dokazuje také další nové ustanovení § 118a odst. 2 písm. d), podle kterého může policista zabránit v jízdě motorovému vozidlu a zajistit jej až na dobu 48 hodin, je-li důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu s § 47a zákona. 

Změna silničního zákonu

A tady nastává celkem podstatná nuance ve formulaci. Zatímco v § 47a se hovoří o řidiči bez další specifi kace, tedy o řidiči motorového i nemotorového vozidla, tedy i o cyklistovi, v § 118a už jde výhradně o případné zabránění v jízdě motorového vozidla. Policisté tak sice nemohou dle zákona zabavovat účastníkům cyklistických závodů kola, ale jednoduše nemusí povolit konání závodu. 

Výklad silničního zákona je v kompetenci ministerstva dopravy. Podle vyjádření Martina Nováka z jeho tiskového oddělení však v žádném případě ve zmíněné novele nebylo cílem jakýmkoli způsobem omezovat cyklistické závody, šlo skutečně výhradně o tajné soutěžení řidičů silných aut. 

„Návrh silničního zákona předložil Senát už v roce 2009 a původně v něm § 47a nebyl, dostal se tam v rámci pozměňovacích návrhů při projednávání na Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v červnu loňského roku,“ uvádí Martin Novák. „Podle důvodové zprávy bylo toto ustanovení navrženo v zájmu vyšší vymahatelnosti práva a zajištění vyšší ochrany účastníků silničního provozu. Zakazuje se jím výslovně fyzickým osobám účastnit se nepovolených akcí. Jedná se zejména o akce, které mají povahu tzv. tajných silničních závodů. Myšleny jsou pochopitelně automobilové tajné závody a stejná je i interpretace Autoklubu ČR. Pohnutkou rozhodně nebylo omezení cyklistických silničních závodů. I když by bylo možné toto ustanovení vztáhnout také na cyklisty, neboť v hypotéze předmětné normy fi guruje jakékoli vozidlo, tedy i nemotorové, nebyl by takový výklad v souladu s účelem zákona. To, že předmětné ustanovení směřuje primárně na řidiče motorových vozidel, lze podpořit i novým ustanovením § 118a odst. 2 písm. d), podle kterého může policista zabránit v jízdě motorovému vozidlu, je-li důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu s § 47a zákona.“ 

POLICIE MÁ JASNO 

Ohánět se zněním § 47a při tlaku na pořadatele cyklistických závodů, kteří jsou postaveni před neřešitelný požadavek zvláštního užívání komunikace, je sice legitimní, ale takový výklad není v souladu s účelem zákona. Takže v čem je potíž? Ve způsobu, jakým si zmíněný paragraf vykládá Policie ČR. Tiskový mluvčí preventivně informačního odboru Policejního prezidia České republiky kpt. Mgr. Jan Melša byl v odpovědi na náš dotaz velmi stručný. „Policisté vycházejí z obecného výkladu zmiňovaného paragrafu, kde se hovoří o řidiči vozidla. Tím je podle zákona o silničním provozu i cyklista. Uvedené ustanovení je uplatňováno v případech, kdy by mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu.“ 

Zároveň dodává, že žádný obecný pokyn či stanovisko týkající se povolování cyklistických závodů z Policejního prezidia ČR na jednotlivá krajská policejní ředitelství nesměřoval a rozhodnutí je tedy plně v jejich kompetenci. Na otázku položenou s odkazem na to, že jsme hlasem cyklistické veřejnosti, tedy i tisíců amatérských závodníků, jak mají postupovat pořadatelé závodů s mnohaletou tradicí, aby nadále udrželi své sportovní podniky a došli k rozumné dohodě s policií tak, aby byla dodržena logika a účel zákona, se nám už od pana mluvčího odpovědi nedostalo. Přitom policisté, mnohdy cyklističtí fandové či dokonce aktivní jezdci, v desítkách míst v republice zajišťují dlouhodobě a k oboustranné spokojenosti stovky menších i větších cyklistických závodů. Teď se však mohou obávat postihu, neboť by jejich počínání mohlo být považováno za nezákonné. Alespoň tak to v některých případech prezentují. 

ZÁVOD JE ZRUŠEN… 

Tím si lze také vysvětlit, že už v srpnu a září tvrdě narazili na podmínky policie, která musí dát k pořádání akce souhlas, organizátoři závodů v plzeňském a středočeském kraji, zatímco kupříkladu severočeský maraton Krušnoton, konaný již poté, co nový silniční zákon včetně inkriminovaného paragrafu vstoupil v platnost, se uskutečnil v plné součinnosti organizátorů a policie a samozřejmě bez nutnosti úplného uzavření trati. 

Jinde však nezbylo pořadatelům nic jiného, než své podniky s několikaletou tradicí na poslední chvíli zrušit. To se týkalo například na září plánovaného závodu amatérské ligy UAC Halounské okruhy na Berounsku, který byl nejdříve na začátku září pozměněn na časovku a posléze defi nitivně zrušen kvůli požadavku policie na zajištění zjednosměrnění provozu přechodným dopravním značením tak, aby žádné vozidlo nemohlo vjet do protisměru. V odůvodnění stanoviska se uvádí, že v těchto závodech neustále stoupá počet účastníků a že v nich nejsou dodržována pravidla silničního provozu, cyklisté zabírají celou šíři vozovky i při průjezdu nepřehlednými zatáčkami a hrozí reálné riziko střetu s protijedoucími vozidly. Návrh přechodného dopravního značení by měl být navíc zpracován odbornou certifi kovanou fi rmou, což neúměrně zvyšuje náklady pořadatelů amatérských závodů. V srpnu musel být ze stejného důvodu kvůli cyklistické části zrušen Podčerchovký triatlon na Domažlicku. Abychom byli přesní, policie dala v obou případech souhlasné stanovisko, ovšem za pro pořadatele nesplnitelných podmínek. 

Novela silničního zákona respektive onen jediný paragraf zapůsobil jako rozbuška. Velké potíže zabezpečit závod na tratích již dávno připravených měl náš nejtradičnější silniční maraton Author Král Šumavy a jen již schválená podoba tratí a letité dobré vztahy s policií jej zachránily v plném rozsahu. Ale co za rok? Také pořadatelé jiných závodů intervenovali na vyšších místech, domáhali se výjimky a odkazovali na to, že „to přece léta šlo“. Jozef Regec, člen prezídia Českého svazu cyklistiky, který vede její silniční komisi, a zároveň člen Senátu České republiky, na jehož půdě byl nový zákon předložen, měl napilno. Jeho snahou bude pro cyklisty vyjednat výjimku ze zákona, pokud ne rovnou iniciovat jeho změnu. „Určitě se na toto téma sejdu s policejním prezidentem panem Lessym. Chci dosáhnout, aby žádný ze závodů pořádaných ČSC nebyl ohrožen, a vzít pod ochranu i amatérské soutěže,“ tvrdí Regec. 

To je chvályhodné, ale i kdyby se to panu senátorovi podařilo, vztahy mezi cyklisty a policií zjevně nejsou ideální. Už na jaře, tedy dávno před účinností novely silničního zákona, se ve středočeském regionu neuskutečnily závody Stodůlky-Karlštejn-Stodůlky a Šlap okolo Slap. „Nejsme schopni splnit požadavek jednosměrného uzavření trati a zajištění všech příjezdových cest, aby vozidla nemohla vjet do protisměru závodu“ či „dopravní inspektorát a Policie ČR si kladou nadstandardní podmínky na zabezpečení závodu (např. úplné uzavření trati v protisměru závodu), které nejsou ekonomicky ani organizačně v nastalém čase splnitelné,“ uvádějí pořadatelé. 

POMOŽME SI SAMI 

Zřejmě jim nezbude nic jiného, než se postarat sami o sebe. Lubor Tesař z organizačního výboru letos neuskutečněného závodu Praha-Karlovy Vary-Praha a také stavitel trati zářijové Škoda Cycling Challenge, která se mimochodem jela na prakticky zcela uzavřené trati, ovšem na okruhu, volá po založení asociace pořadatelů cyklistických závodů. „Je třeba jednat rychle, jinak u nás silniční cyklistika defi nitivně skončí,“ varuje Tesař. „Tedy zvolit jednotný postup a získat silnější mandát pro jednání s policií.“ 

Memento se totiž netýká jen maratonů, ale všech cyklistických závodů, vždyť úplné uzavření trati si může dovolit možná tak mistrovství republiky a také etapák Czech Cycling Tour má v propozicích uvedeno „závod se jede za částečného omezení silničního provozu“. 

Situace se zdá být kritická, ale za její vznik si mohou také cyklisté sami. Nad chováním některých závodníků občas vstávají hrůzou vlasy na hlavě. Jsou sice v menšině, ale jak už to bývá, dokáží napáchat spoustu škody. Část odpovědnosti tedy leží i na těch ostatních, uvědomělých, kteří by tomu neměli jen mlčky přihlížet. Současná averze policie vlastně není ničím jiným než logickým vyústěním toho, čeho se jim za její benevolenci a ochotu cyklistické závody zabezpečovat dostává. 

Co nás může těšit, je fakt, že letošní úprava je v pořadí 23. novelizací zákona o provozu na pozemních komunikacích. Počkáme si na tu další, v níž bude napraveno směšování cyklistů s účastníky tajných závodů aut? Můžeme, ale na narušeném vztahu mezi policií a pořadateli cyklistických závodů to bohužel nic nemění. 

Kamil Hofman
Foto: Josef Vaishar 

Menu